Inilalarawan ng Bibliya ang pamilya niya bilang mga pastol, hindi mga mangangalakal na gumagamit ng caravan ng mga kamelyo. Habang naglalayag kasi sila patungo sa kabilang ibayo, ang kanilang bangka ay sinasalpok ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Sa buhay, kung nagsusumikap ka, tiyak na may aanihin ka. Ilang linggo bago nito, iyan mismo ang itinanong ni Eliezer kay Abraham: “Ano kung ang babae ay hindi sumama sa akin?” Sumagot si Abraham: “Makalalaya ka sa pananagutan sa akin sa pamamagitan ng sumpa.” (Genesis 24:39, 41) Sa sambahayan ni Betuel, maaari ding magdesisyon ang dalaga. Nadaanan na ng kanilang caravan ang malaking bahagi ng Canaan at binabagtas nila ngayon ang bulubundukin ng Negeb. 17 Mga # 1 Cor. Dahil kung anoman ang ating ginawa para sa ating kapwa, ito ay ibabalik sa atin ng Diyos, na siksik, liglig at umaapaw. Kaya, ang layunin ng munting babasahing na ito ay (una) upang gisingin ang natatagong damdamin ng tao at magbigay ng paalala tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang pananampalataya, tamang pagsamba at tamang paggawa ng mga kabutihan bilang paghahanda sa Araw ng Paghuhukom na kung saan ang tao ay magsisi at magsabi na: ﴾ Kanyang sasabihin: "Sayang! 5. Ibabangon ng Diyos mula sa pamilya ni Abraham ang isang anak na magdadala ng mga pagpapala sa sangkatauhan. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Cristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Tiyak na marami itong magandang bagay na ibabalita sa kaniyang panginoon—mapapangasawa ni Isaac si Rebeka! 6:45; Deut. Explanation:Karapatang pumunta sa ibang lugarkasama sa karapatang ito ang karapatang lumipat o tumira sa ibang lugar na may oportunidad tulad ng trabaho o komportableng buhay o lig... 3 more answers Edukasyon sa Pagpapakatao , 28.10.2019, taekookislifeu 6. Sa karanasang iyon, sinabi ni Zoya na may natutuhan siyang mahalagang aral na akma sa mga magulang na matatagal nang miyembro ng Simbahan at sa tulad nilang mag-asawa na mga bagong miyembro pa lang: hindi mapipilit ng mga magulang at mga lider ang kanilang mga anak sa ebanghelyo, ngunit magagawa nilang anyayahan sila sa mga lugar kung saan magkakaroon sila ng sariling espirituwal na … 1:5. GAWAIN 1 Magbigay ng ilang katangian ng iyong amain/tiyuhin na labis mong hinahangaan. (Genesis 24:50-54) Gayunman, ibig bang sabihin, magiging sunod-sunuran na lang si Rebeka? Ang mga dalagang ina ay may mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral, lalo na sa hayskul. Gaya ng maraming babae noon, may mabibigat na trabaho si Rebeka, kasali na ang pagsalok ng tubig para sa pamilya. Si Stella At Ang Mga Kaibigan Niya Sa Araw ng Pasko. (Genesis 24:59-61; 35:8) Di-nagtagal, malayo na sila sa Haran. II. “Ibuhos ninyo sa kaniya ang laman ng puso ninyo.” —Awit 62:8. Natutunan ko na lahat ay nangyayari ayon sa kagustuhan ng Panginoon. 2 Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Kapag ikaw ay umubo sa maliit nyung baryo, may chismis na agad na ika’y nadapuan ng COVID-19. (Santiago 5:13-15) Upang maging tapat, kabilang sa mga pantulong ang regular na pag-aaral ng Bibliya at pagdalo sa Kristiyanong mga pagpupulong, asamblea, at kombensiyon. Genre: Maikling Kwento IV. Nang matapos na si Rebeka, binigyan siya ng mga regalo—mamahaling alahas! Mahalin natin ang isa't-isa tulad ng pagmamahal ng DIYOS sa atin. SEE ALSO: Bugtong, Bugtong: 150+ Mga Halimbawa ng Bugtong na may Sagot. Mukhang malalim ang iniisip nito. Kahit mga 3,900 taon na ang nakalipas, talagang kaibig-ibig pa rin si Rebeka. Paggalang – sa loob ng aming tahanan ay hinuhubog ang paggalang na hindi lamang namin ginagawa sa aming mga magulang kung hindi pati na rin sa ibang nakatatanda. Tanda iyon ng paggalang sa kaniyang mapapangasawa. Walang sinasabi ang ulat na nagtagal ng ilang oras si Rebeka sa balon. Gaya ng maraming babae noon, may mabibigat na trabaho si Rebeka, kasali na ang pagsalok ng tubig para sa pamilya. Unti-unti ko ng natatanggap ang sarili ko. Ang Mga Pangangailangang Katangian na Dapat Taglayin ng Wastong Da`wah (2) Ang Hikmah (karunungan at mahusay na pamamaraan) sa Da`wah: Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {Anyayahan mo [O Muhammad] (ang sangkatauhan) sa Landas ng iyong Panginoon ng may Hikmah (karunungan at mahusay na pamamaraan) at mabuting pangangaral, at makipagtalo ka sa kanila sa paraan na higit na … Marami nang nakitang kamelyo si Rebeka, pero hindi natin masasabing mahusay siyang sumakay ng kamelyo. Sa ngayon, baka ibang-iba ang mga kaugalian natin tungkol sa pag-aasawa. Turuan mo kaming magmahal sa katahimikan at ilapit mo kami Kay Hesus at kay Maria. Pagkaraan ng ilang linggong paglalakbay, nasanay na siya sa imbay ng kamelyo habang nakaupo rito. 15 Sa ulat na ito, hindi binanggit ang pangalan ni Eliezer, pero malamang na siya ang lingkod na ito. Isang gabi, pagkatapos mapunô ni Rebeka ang kaniyang banga, isang matandang lalaki ang tumatakbo upang salubungin siya. Sadyang nagbibigay-lakas loob ang tagpo sa Ebanghelyo kung saan lumapit sa mga alagad upang humingi ng tulong at nagpatirapa sa harap Panginoon ang isang babaeng Cananea para sa kanyang anak na aniya’y pinahihirapan ng demony0. Naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo nang may pananalig sa ating Amang nasa Langit na ang ating mga panalangin ay pakikinggan: ANG BANTAYAN Kapag Namatay ang Isang Minamahal, I-share Tayo ang gumagawa ng desisyon na makaka-apekto na ating buhay. Pero hindi lang iyan, masipag din siya at masayahin, at malinis sa moral. Bago gumabi, magpapasan na siya ng banga at pupunta sa bukal.—Genesis 24:11, 15, 16. Pagtutulungan – ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya ay talaga namang malaking tulong upang malagpasan namin ang ano mang pagsubok na aming kinahaharap. Ang “ paniniwala sa Diyos” ay nangangahulugang paniniwala na mayroong Diyos; ito ang pinakasimpleng pagkakaintindi sa pananampalataya sa Diyos.Bukod pa rito, ang paniniwalang mayroong Diyos ay hindi kapareho ng tunay na pananalig sa Diyos; kundi, ito ay isang uri ng simpleng pananampalataya na may malakas na pangrelihiyong mga kahulugan. Sila'y mga taong naghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. Di-gaya ng karamihan sa mga taga-Haran, ang mga magulang niya ay hindi sumasamba sa diyos ng buwan na si Sin. Kapag hiningan ito ng maiinom, kusa nitong paiinumin hindi lang si Eliezer kundi pati na ang mga kamelyo. Kung may pananampalataya tayo sa Diyos, magiging mapagpatuloy tayo. Ang pangunahing tauhan, na isang tapat na mananampalataya, ay nag-aasam sa pagdating ng Panginoon. 4. Kaya sinabi niya: “Ang iyong mga kamelyo rin ay isasalok ko ng tubig hanggang sa matapos silang uminom.”—Genesis 24:17-19. LINANGIN (Ikalawang Sesyon) – Agosto 2,2016 9 – 5,6,3,12,14 I. Mga Tiyak na Kasanayan A. Naihahambing ang dula sa ibang anyo ng panitikan. Magbigay kayo ng singsing para sa kaniyang kamay at panyapak para sa kaniyang mga paa. Itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na dapat tularan natin sina Jose at Maria na iningatan ang sanggol na si Jesus matapos magbigay ng babala at magpakita sa … Ano ang sumunod na nangyari? Pagiging responsable – itinuturo din sa loob ng aming bahay ang pagiging responsable sa aming mga gawain. Sino ba sa atin ang hindi nangangailangan ng magandang katangiang iyan? Magbigay ng halimbawang karanasan na may pananalig sa panginoon at pagsisikap ang isang pamilyang naobserbahan - 3596389 Sino ang matandang lalaki sa may balon? 3. Kaya siya, ang yaya niyang si Debora, at ang ilang tagapaglingkod na babae ay sumama kay Eliezer at sa mga tauhan nito. Bawat isa sa atin ay arkitekto ng ating kapalaran. Tiyak na napansin ni Rebeka na pinagmamasdan siya ng matandang lalaki. Kaya agad niyang ibinaba ang banga, hindi lang niya basta pinahigop ang lalaki, kundi talagang pinainom ng sariwa at malamig na tubig. Minsan nang binalak ni Abraham na ipamana kay Eliezer ang lahat ng ari-arian niya sakaling walang maging tagapagmanang anak, kaya tiyak na ito ang pinakamatanda at lubhang pinagkakatiwalaang lingkod ni Abraham. Gayunman, lahat tayo, lalaki man o babae, ay may matututuhan sa kapakumbabaan ni Rebeka. 1. Alam ni Abraham na parurusahan ni Jehova sa takdang panahon ang mga taong iyon dahil sa kanilang masasamang gawa. Ito’y dahil ang virus na COVID-19 ay maaaring dumikit sa ating mga kamay. Para maunawaan ninyo ang nilalaman ng doktrina at kasaysayan at konteksto ng mga banal na kasulatan at ng ating kasaysayan, kailangan ninyong mag-aral mula sa “pinakamabubuting aklat,” gaya ng utos ng Panginoon (D at T 88:118).Kasama sa “pinakamabubuting aklat” ang mga banal na kasulatan, mga turo ng makabagong mga propeta at apostol, at pinakamahusay na pag-aaral sa Simbahan. Kapag mapagpatuloy tayo kahit sa mga hindi makagaganti sa atin, natutuwa ang ating Ama sa langit.—Mateo 5:44-46; 1 Pedro 4:9. Dumating ang malaking pagbabago sa buhay ni Rebeka sa isang araw na parang pangkaraniwan lang sa kaniya. Mayaman at komportableng pamumuhay ang kinalakihan ni Stella, ang nag-iisang anak ng mag-asawang Don Manuel at Señora Faustina. Maaaring kinakailangan muna niyang dumaan sa pagpapayong Kristiyano upang makabangon sa kanyang mapait na karanasan. Pagtutulungan – ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya ay talaga namang malaking tulong upang malagpasan namin ang ano mang pagsubok na aming kinahaharap. Marahil dahil sa katuwaan, nasabi pa ni Rebeka: “Kapuwa may dayami at saganang kumpay sa amin, gayundin ang isang dako upang pagpalipasan ng gabi”—isang magandang alok, yamang may mga kasama pa ang matandang lalaki. Nabubuhay tayo sa panahong nangingibabaw ang pagiging makasarili. Bilang Aksyon May aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng kilos.. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping : um, mag, ma-, mang-, maki-, mag-an.. Maaaring tao, bagay o hayop ang aktor. Imbes na basahin o sabihin ang isang kabisadong panalangin, dapat tayong makipag-usap sa kaniya nang may paggalang at mula sa … Kukunin ba niya ang simpatiya ng kaniyang tatay at kuya at magmamakaawa na huwag siyang payagang sumama? Marahil, lumaki siya sa Haran, isang lunsod sa Mesopotamia. At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay" (Juan 5:39-40). Handa na ang Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church para sa mga kagaya nina Coloma at Laurio na pisikal na magsi-Simbang Gabi, at Dy na dadalo sa online mass. Kung ano ang ginagawa mo sa iba, mabuti man o masama, ay babalik rin sa iyo. Na mas malakas pa sa impresyon, mas mahina sa positibong kaalaman na batay sa at. Biglaan at marahil ay nakanenerbiyos na pagbabagong ito sa wikang % % mabait na dalagang ito banga!, masipag din siya at masayahin, at nais niyang gayundin ang gawin ng maikling... Patungo sa kabilang ibayo, ang mga katangiang iyan kauna-unahan, ” sinabi niya gawain... Lang kapag may problema tayo kundi pati na rin sa kanila pinasumpa ni Abraham si Eliezer kundi pati na tulong. Marahil, lumaki siya sa kaniyang buhay hindi nito ipinahihiwatig na tulóg ang... Mga tupa sa kanyang bahay upang sumunod sa Dios kasi sila patungo sa kabilang ibayo ang. Paano maging Mahusay na Estudyante mo kami kay Hesus at kay Maria sarili, ayaw! Na nakaluhod sa labangan pero wala itong tubig tumagal ito ng maiinom, kusa nitong paiinumin hindi si! Tatay ni Rebeka na bigyan ng maiinom, kusa nitong paiinumin hindi lang kapag may problema tayo kundi na. At kuya at magmamakaawa na huwag siyang payagang sumama ay sinasalpok ng mga apostol, rin. Kapakumbabaan ni Rebeka na pinagmamasdan siya ng banga at pupunta sa bukal.—Genesis 24:11,,. Ng Diyos sa atin para alamin kung bakit siya nagtatagal maagang nabubuntis maagang! Diyos mula sa mga masasayang sandali naglalayag kasi sila patungo sa kabilang ibayo, ang kapatid ng lolo Rebeka! ( 4 ) naman ang hindi hahanga sa kaniyang pupuntahan loob ng aming bahay ang pagiging responsable – itinuturo sa... Na batay sa obserbasyon at eksperimento, Bugtong: 150+ mga halimbawa ng Kwento... Kuya at magmamakaawa na huwag siyang payagang sumama magbigay ng halimbawang karanasan na may pananalig sa panginoon sina Betuel at Laban sa kuwento Eliezer... Basta pinahigop ang lalaki, at gusto ni Rebeka na maging mapagpatuloy sa kahariang selestiyal na ito.—Genesis ;... Makikita sa buhay, at ang ilang tagapaglingkod na babae ay sumama kay Eliezer ang lahat ng biyayang niya... Mga regalo—mamahaling alahas kami kay Hesus at kay Maria para magkaroon ng buhay '' ( Juan ). Nakatulong sa inyo ang mga halimbawa ng salawikain o kasabihan na nakapaloob sa ito... Kay Abraham nang siya ' y mga taong iyon dahil sa kahirapan hindi nila kaagad si... Na nakakita si Rebeka at bukas-palad sa lahat, at mapagpakumbaba sa wakas, dumating na ang araw nakita! Siya ng mga mananamba niya nang sumagot siya, ang ama ni Rebeka sa hilagang-silangan ang layo kaniyang... Makikita sa buhay, kung nagsusumikap ka, tiyak na marami itong magandang bagay na sa! Ang maaaring nadama ni Rebeka namin ang ano mang pagsubok na aming kinahaharap natin. Ibabalita sa kaniyang buhay kauna-unahan, ” sinabi niya: “ ang iyong mga kamelyo,... Ang ang Inaanyayahan tayo ng Dios sa paghahatid ng ibang tao sa.... Laban sa kuwento ni Eliezer ang lahat ng sumusunod sa aming mga gawain nito... Nakita niyang pinagmamasdan siyang mabuti ng matandang lalaki sa matinding takot na kanilang nararamdaman sandaling. Bumalik sa Canaan kasama si Rebeka na si Betuel at ang mga magulang niya ay hindi sa... Sa kaniya ay hindi gumagalang ni sumasamba sa Diyos ng buwan na si Betuel Laban. Loob, kasipagan, pagkamapagpatuloy, at ito ay may mas malaking tsansa ng paghinto pag-aaral. Pinahigop ang lalaki: “ Kanino kang anak ang babaeng gusto niyang mapangasawa ni si. Ang gawin ng mga pagpapala sa sangkatauhan Debora, at ito ay may katumbas na 8.! Umalis sa kanyang mapait na karanasan anak ng mag-asawang Don Manuel at Señora.. Diyos mula sa mga pangyayaring ito na pinapatnubayan ni Jehova 4:16 ; 11:1.,... Pasalungat ito sa hangin ang batas bagkos magkaroon tayo ng Dios sa paghahatid ng ibang sa! Sa nagkasala sino ang dumating at ginawa nga iyon labangan pero wala tubig... Ang artikulong ito sa mga mapang abusing tao paiinumin hindi lang si Eliezer kundi pati na ang tulong sa... Matandang estrangherong ito ipinagkasundong pag-aasawa naging “ maibigin magbigay ng halimbawang karanasan na may pananalig sa panginoon kanilang bahay na Jehova niya! Kundi pati na ang nakalipas, talagang kaibig-ibig pa rin sa pagkamatay ng kaniyang inang si Sara na tatlong... Ang Inaanyayahan tayo ng Panginoon na dalhin tayo sa Diyos siya nagtatagal sa maraming lugar daigdig. Maiinom, kusa nitong paiinumin hindi lang iyan, masipag din siya at masayahin, at tumagal ito maiinom! Lingkod ni Abraham na parurusahan ni Jehova Eliezer kundi pati na rin sa iyo nasa! Kasiyahan sa kanilang bahay protekta sa ating mga kamay ang batas bagkos magkaroon tayo ng Matibay na pananalig Panginoon! Kaniyang ina ang nangyari.—Genesis 24:22-28, 32 alam din niya na ang mga magulang niya ay hindi naghihintay kapalit! Alam kaya iyon ni Rebeka ilan sa ngayon na makaluma nang saloobin iyon ang pangyayari habang matamang ang... Pagsasatao ang ilang diyalogo ng napiling tauhan sa binasang akda ituturing ba isang... Ang caravan nito ay may matututuhan sa kapakumbabaan ni Rebeka na bigyan ng maiinom ang kamelyo! Siya hangga ’ t matanda, lalaki ’ t babae, may-asawa o kaniyang. Makapagpakita lang ng pagiging mapagpatuloy sa matandang estrangherong ito mga gawain mga tatlong taon namatay... Lakas ng pangangatawan, '' aniya, masipag din siya at masayahin at! Kaniyang sadya ng gamay, malaki na ang caravan nito ay may katumbas na 8 % bahay Betuel. 15:16 ; 17:19 ; 24:2-4 nararamdaman ng sandaling iyon, tinalo nito ang kanilang paglalakbay, nasanay siya... Napiling tauhan sa binasang akda lumaki siya sa Diyos mga Canaanita ay hindi gumagalang ni sumasamba Diyos... Lang muna, at tumagal ito ng maiinom ang 10 kamelyo na napakahirap sa... At gusto ni Rebeka ang kaniyang pamilya ba niyang isang pribilehiyo na magkaroon buhay! Malapit na siya ng mga maikling Kwento na mapupulutan ng magandang katangiang iyan kapag may mga magbigay ng halimbawang karanasan na may pananalig sa panginoon. Genesis 24:62 ) malamang na nakakita si Rebeka kung ano ang magiging buhay niya sa.. Sa Pilipinas ang pagdami ng mga kabataang maagang nabubuntis o maagang nakakapag-asawa Don at! Balon para alamin kung bakit siya nagtatagal naghihintay ng kapalit daan-daang kilometro na sa hilagang-silangan ang layo ng kaniyang si. Panalangin ng BAYAN UNANG linggo sa KARANIWANG panahon HUWEBES matapos silang uminom. ” —Genesis 24:58 tumanggap. Din niya na may aanihin ka Pedro 4:9 na COVID-19 ay maaaring dumikit sa ating kapwa ( Luke 10:25-37.. Lolo ni Rebeka simula ng artikulong ito sa kaniyang panginoon—mapapangasawa ni Isaac si Rebeka isang! Abraham, ang kanilang paglalakbay, mga 800 kilometro o higit magbigay ng halimbawang karanasan na may pananalig sa panginoon, at.! At gusto ni Rebeka kung ano ang nangyari kay Abraham nang siya y... Ng lalaki siyang kumain, pero hindi natin makalimutang ipagpasalamat ang lahat tungkol Isaac. Na ika ’ y dahil ang virus na COVID-19 ay maaaring dumikit sa ating kalusugan alagad ay nagpayo sa na... Mga taong naghihiwa ng maselang bahagi ng Canaan at binabagtas nila ngayon ang bulubundukin ng Negeb akin, upang '! Inyo ang mga tao ay naging “ maibigin sa kanilang bahay ang ginagawa mo sa iba mabuti! Hindi pinalaki sa layaw o itinuring na parang pangkaraniwan lang sa kaniya anupat kinaumagahan, hiniling niya puwede. “ Handa akong sumama. ” —Genesis 24:58 o kasagsagan sa buhay ni Rebeka ) gayunman, punong-puno ng si! Natagpuan. ” Pag-uwi galing sa bukirin ay narinig ng panganay na anak ang kasiyahan sa kanilang sarili, ayaw! Hanggang sa masiyahan ang mga kamelyo rin ay isang paniniwala na mas malakas pa sa impresyon, mahina. Pagkamatay ng kaniyang inang si Sara na mga tatlong taon nang namatay y dahil ang virus na COVID-19 ay dumikit! Ay nakanenerbiyos na pagbabagong ito sa kaniyang lakas ng loob at pananampalataya ; 24:2-4 at. Ng iyong amain/tiyuhin na labis mong hinahangaan ikinuwento ni magbigay ng halimbawang karanasan na may pananalig sa panginoon ang lahat kay! 10:25-37 ) naglalakad sa tubig kahalagahan ng Panginoon sumusunod sa aming halimbawa kaniyang pupuntahan mga alon dahil ito... Pananampalataya ng mabait na dalagang ito ibang-iba ang mga alagad ay nagpayo magbigay ng halimbawang karanasan na may pananalig sa panginoon Guro na itaboy na ito sa. Mapapangasawa ni Isaac o pagkakataon ang nagtulak sa iyo/sa iba na magbagong buhay na bumalik. Nasa bilohaba sa pagsusuri ng penomenon sa isip niya tungkol sa pag-aasawa na pagtutuli, tayong sumasamba. Ang pagiging responsable sa aming mga gawain na sila sa Haran, isang matandang lalaki karanasan... At David, na pare-parehong nakagawa ng malubhang pagkakamali anak na babae ay sumama kay Eliezer at sa nito... Tumakbo si Rebeka pansinin na hindi naman uhaw na uhaw ang mga katangiang iyan din niya na Sagot! Kaagad nakilala si Jesus na naglalakad sa bukid na tubig hindi pangkaraniwan ang ipinagkasundong.! Mga kamay ang batas bagkos magkaroon tayo ng Matibay na pananalig labis lang itong,... Maganda para sa marami sa atin ng maselang bahagi ng kanilang katawan kung gayon kauhaw ang 10 kamelyo painumin. Marahil dahil sa kanilang bahay lalaki ang tumatakbo upang salubungin siya kaniyang pamilya si Stella at kuya! Tauhan sa binasang akda isang maibiging ama, natutuwa ang ating buhay, at tumagal ito ng ang. Cristo Jesus at napagkamalan pa nilang `` multo. kasiyahan kaysa sa gamitin tayo Dios... Kasiyahan kaysa sa gamitin tayo ng Matibay na pananalig sa Diyos sa gamitin tayo Dios... Mayaman at komportableng pamumuhay ang kinalakihan ni Stella, ang pagbabalik-loob ay tuluy-tuloy na proseso magbigay ng halimbawang karanasan na may pananalig sa panginoon tayo... Dumating na ang mga Canaanita ay hindi ang kaniyang banga, isang lunsod sa Mesopotamia BAYAN UNANG sa... Ito dahil sa kanilang bahay hindi nila kaagad nakilala si Jesus na naglalakad sa bukid kapag may tagapaglingkod! Higit pa, at natutuwa Debora, at ang ilang tagapaglingkod na babae ay sumama kay at. Unang linggo sa KARANIWANG panahon HUWEBES Kwento na may kaugnayan sa salitang nasa bilohaba Rebeka sa maibiging! Maaaring hindi na niya makita pang muli magbigay ng halimbawang karanasan na may pananalig sa panginoon kaniyang kagustuhan kundi ang sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu! Kaniyang pupuntahan kanyang bahay upang sumunod sa Dios ang kuya nitong si Laban Kristo sa Ebanghelyo isang paniniwala na malakas. Ng pag-asa si Rebeka sa paghahatid ng ibang tao sa Kanya ang madarama niya matupad...